Śrī Guru Narasimha Saraswathi Navarathna mala

 karanjapura vaidurya natha - aumkara rupa, pranava saara
surya koti bhAsvara shudIpta - karunapurna-aksha krpakara
Digambara Digambara Nrsimha Saraswathi Digambara
karanjapura vaidurya nAtha

audumbara kshetre sāsvatha vāsa - viśvesha vibhūtyaṅga-bhūṣana
Gandharva nagarAdI bhairava - kAla KAlA jagat abirAma
Digambara Digambara Nrsimha Saraswathi Digambara
karanjapura vaidurya nAtha

bhUta ganAdhipatya moksha dhA - Mrtyu-Darpa Naashaka sarvesvara
dhandA-dharA sat dharma sthApaka - abhaya varadhA sadA Siva
Digambara Digambara Nrsimha Saraswathi Digambara
karanjapura vaidurya nAtha

maha visvarUpa pradharshaka - veda vedyA turyAnanda PradhA
sarva tirtha punya padAm pujyA - BhimAmaraja sangama vAsa
Digambara Digambara Nrsimha Saraswathi Digambara
karanjapura vaidurya nAtha

bhava sAgara naukA Vallabha - preme premo-maiya prema gamyA
akshaya pāthre Ahara pradha - narahari nAtha vAgh-ishvara
Digambara Digambara Nrsimha Saraswathi Digambara
karanjapura vaidurya nAtha

Mayaa Loka-Madhye maha-jvalA - ambaramaiya akhilAnda raja
sva-prakasha linga rUpAdhara - Srisaila nAtha suresvara
Digambara Digambara Nrsimha Saraswathi Digambara
karanjapura vaidurya nAtha

bhaya bhAra samhAra trinetrA - bhakta pAlaka Sangamesvara
ashta-rup dhArana nirAkAra - yati rUpa dhAra yogisvarA
Digambara Digambara Nrsimha Saraswathi Digambara
karanjapura vaidurya nAtha

Maha-punya Charithra nAyaka - Svarg-Ananda sAra vara pradhA
shubha mangala sAra sampoorna - sarva loka dhAra maheshvara
Digambara Digambara Nrsimha Saraswathi Digambara
karanjapura vaidurya nAtha

sesha-asamartha samartha stutya - hrd-nirguna sabhA nithya-vAsa
Kadali-su-vana yathi rAja pratyaksham paramesvara rUpa
Digambara Digambara Nrsimha Saraswathi Digambara
Karanjapura Vaidurya nAtha
Digambara Digambara Nrsimha Saraswathi